Duur van het abonnement

 1. Het kwartaal- of  jaarabonnement gaat in op de datum van aanmelding, indien u via een proeftermijn bent aangemeld, wordt er voor het abonnement rekening  gehouden met deze gratis periode.
 2. Het abonnement zal stilzwijgend ieder volgend kwartaal of kalenderjaar automatisch worden verlengd.
 3. Opzegging van het abonnement kan geschieden door middel van een schrijven per post, per e-mail of telefonisch. Deze opzegging dient te geschieden èèn (1) maand voor afloop van het abonnement. Indien wij geen opzegging voor de vervaldatum van het abonnement ontvangen wordt het abonnement automatisch verlengd. De opzegging kan geschieden door wederzijdse partijen. Na opzegging vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.
 4. U dient de ontvangen factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 5. Facturen worden digitaal verstuurd naar het door de klant opgegeven mailadres.
 6. Indien facturen te laat worden voldaan, kunnen deze te laat betaalde facturen verhoogd worden door onze extra administratie kosten van € 7,- per herinnering.

Rechten en plichten

 1. Maq2 verplicht zich tot het ontvangen, scannen en doorsturen van e-mail van de klant. Maq2 is echter niet aansprakelijk voor schade die in verband gebracht kan worden met haar software of diensten en/of services. Maq2 biedt in het kader van haar dienstverlening een professionele infrastructuur voor dataverkeer en dataopslag.
 2. Indien de klant verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, heeft Maq2 het recht de uitvoering van het abonnement op te schorten. Nadat de klant d.m.v. twee berichten op zijn tekortkoming zal zijn gewezen en de klant alsnog nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen, dan heeft Maq2 het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Aansprakelijkheid

 1. Maq2 is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade welke door of als gevolg van het disfunctioneren van de geleverde service, tenzij er sprake is van aan Maq2 verwijtbare tekortkomingen in de uitvoering van haar verplichtingen in het kader van deze overeenkomst.
 2. De inloggegevens van de klant zijn uitsluitend bekent bij de klant. De klant heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer hiervan. Maq2 is niet verantwoordelijk voor het behoud of gebruik van deze inlog gegevens.
 3. Maq2 is niet verantwoordelijk voor onvoorziene uitval van de service, zoals het mogelijke gevolg van overmacht, storingen in verbindingen, natuurrampen of calamiteiten ten gevolge van sabotage of menselijk falen. Maq2 is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, als gevolg van voorgenoemde onvoorzienbare uitval van dienstverlening.
 4. Maq2 behoudt zich het recht om de geleverde diensten en service aan te passen of te onderbreken.

SMTP service

De SMTP filtering is bedoeld voor het versturen van e-mail communicatie. Om misbruik tegen te gaan hebben wij de volgende regels opgesteld:

 • SMTP filtering is alleen bedoeld voor domeinen, waarvan ook de inkomende e-mail wordt gescand. Omdat dit niet altijd mogelijk is, worden uitzonderingen tijdelijk gedoogd.
 • Nieuwsbrieven met enkele honderden ontvangers is mogelijk, zolang ze voldoen aan de Code Reclame via Email gedragscode.
 • Maq2 hanteert de volgende gratis SMTP limieten:
  • Maximaal 100 berichten per 5 minuten van bekende afzenders.
  • Maximaal 10 berichten per 5 minuten van onbekende afzenders.
  • Maximaal 10 berichten per 5 minuten van spammende servers.
  • Maximaal 50 ontvangers per e-mail van bekende afzenders.
  • Maximaal 5 ontvangers per e-mail van onbekende afzenders.
  • 1GB + inkomend datavolume van het verzendende domein.

Onze SMTP service kan ook worden gebruikt om grotere mailings te versturen die buiten bovenstaande limieten vallen. Maq2 hanteert de volgende betaalde SMTP dienst limieten:

  • Maximaal 1.000 berichten per 5 minuten van bekende afzenders.
  • Maximaal 1.000 berichten per 5 minuten van onbekende afzenders.
  • Maximaal 10 berichten per 5 minuten van spammende servers.
  • Maximaal 500 ontvangers per e-mail van bekende afzenders.
  • Maximaal 500 ontvangers per e-mail van onbekende afzenders.

De maximale berichtgrootte is 50 MB. Dit is meestal niet gelijk is aan de bestandsgrootte die wordt verstuurd. E-mail bijlages worden door de binair-naar-text conversie maximaal 30% groter. Hierdoor zal een e-mail met bijlages een maximale bestandsgrootte hebben van ca. 35 MB.

Vertrouwelijke informatie

Maq2 staat er garant voor dat alle e-mail en informatie als vertrouwelijk zal worden beschouwd en vertrouwelijk zal worden behandeld. Verdere informatie hierover kunt u vinden in de privacy verklaring.